Velkommen som leietaker her hos oss i Sørlandets Teknologipark! Denne leietakerhåndboka inneholder reglement og annen informasjon som ikke dekkes av øvrige sider på dette nettstedet.

Kantine
Pil ned

Felles kantine for alle tre byggene i 1. etasje i Jon Lilletuns vei 1. Denne betjenes av en hyggelig og serviceinnstilt gjeng fra ISS. De tilbyr 2 varmretter hver dag i tillegg til salatbuffet og mange varianter av ferdigsmurt mat.

Det finnes fire ordninger for rabatter / betaling i kantina:

  1. Man betaler full pris for alle varer iht. prisliste.
  2. Man får en redusert pris på mange av varene mot at bedriften betaler et årlig bidrag pr. ansatt. Man får en strekkode som benyttes ved kjøp av mat. Kjøpet blir da registrert og fakturert videre til bedriften en gang pr. måned.
  3. Fri drikke. De ansatte kan da fritt forsyne seg så mye de vil av kaffe og drikke fra dispensere i kantina (juice og melk). Kostnaden faktureres direkte fra ISS til de bedriftene som har slik ordning.

Alle som skal benytte kantina oppfordres til å benytte løsningen med å bruke adgangskortet sitt som betalingskort. Dette kan "lades" i kantina tidlig på dagen eller rett før stengetid (når det er lite folk). Dette gjelder ikke for dem som har alternativ 3 over.

Kantina tar også imot bestilling på møtemat, kaker osv. Ta kontakt med dem på

Tlf.: 400 10 632 eller mail: 421015@NO.ISSWORLD.COM

Trimrom
Pil ned

I underetasjen på Jon Lilletuns vei 1 finnes det garderober for dem som eventuelt sykler til jobb eller trener før / etter arbeidstid.

Her finnes det også et velutstyrt trimrom med bl.a. tredemøller og sykler. For å få tilgang til dette, må man være med å betale for leasing av utstyr. Dette utgjør ca. kr 400,- pr/hode pr/år. Leietakere i alle tre bygg kan benytte tilbudet, men det må gjelde for alle ansatte i hver enkelt bedrift.

Møterom
Pil ned

Leietakere i Jon Lilletuns vei 1 og 3 har flere møterom i fellesarealene som fritt kan benyttes av leietakerne på disse to byggene. Det finnes møterom av varierende størrelser, og også et auditorium med plass til 130 personer.

Nærmere oversikt over de enkelte møterommene finnes på vår hjemmeside.

Her finner man også informasjon om hvordan rommene bookes.

Leietakere i Terje Løvås vei 1 forutsettes å ha dekket sitt møteromsbehov innad i egne lokaler. Utover dette har de anledning til å leie møterom i Jon Lilletuns vei 1 og 3 etter nærmere avtale, ta kontakt med Christel Stendal eller resepsjonen.

Resepsjonstjenester
Pil ned

Resepsjonen i Jon Lilletuns vei 1 er betjent mellom kl. 08.00 – 16.00.

Tjenester som tilbys i resepsjonen:

  • Sentralbordfunksjon
  • Henting / bringing av post
  • Frankering

Dette er tilleggstjenester som kan velges av alle våre leietakere, se priser i tjenesteavtale.

Tlf: 950 92 640

E-post: resepsjon.jlv1@jbu.no

Kreativt Møtesenter
Pil ned

I underetasjen på Terje Løvås vei 1 har Johan Benad Ugland etablert et helt unikt møtesenter. Dette er gjort med den hensikt å forsøke å bruke fortid og gamle gjenstander til å gjøre vår historie levende, samt oppmuntre til dialog og skape energi og kreativitet på tvers av grenser.

For leietakere i Sørlandets Teknologipark er mulig å leie dette Kreative Møtesenteret for konferanser, seminarer osv.

Renhold
Pil ned

Vi har tegnet avtale med ISS vedrørende vask av fellesarealer i alle våre bygg. Det sørges også for en utvendig vindusvask minimum en gang pr. år (vår). Kostnadene dekkes via felleskostnader.

Den enkelte leietaker har selv ansvar for renhold av de leide lokaler. Som utleier foretrekker vi at ISS benyttes også her, slik at vi begrenser antall firmaer/utøvere som får tilgang til byggene og bøttekott/utstyr m.v.

Leietaker tegner selv avtale med ISS.

Kontaktinfo til ISS:

Linda Sagen
Tlf.:
Mail: linda.sagen@no.issworld.com

Avfall
Pil ned

Det er felles avfallssortering i Jon Lilletuns vei 1. I tillegg står det dunker for oppsamling av papiravfall i varelageret / garasjen på Jon Lilletuns vei 3.

Det er normalt ISS som bringer rest- og papiravfall fra kontorlokalene og ned til Jon Lilletuns vei 1, se for øvrig avtale som tegnes direkte med ISS.

Spesialavfall som batterier og el-avfall må leveres direkte nede på varelageret i Jon Lilletuns vei 1.

Det finnes også egne dunker for makuleringspapir på lageret i JLV 1.

Post
Pil ned

I Jon Lilletuns vei 1 og Terje Løvås vei 1 har vi valgt å ikke montere postkasser for leietakerne. Det vil si at som leietaker i disse byggene, må man enten:

  1. være med på felles ordning med henting/bringing av post. Da kan man benytte en felles postboks som postadresse (eller man kan benytte egen postboks). Posten blir da levert i resepsjonen hver morgen hvor den sorteres. Leietaker henter da posten i resepsjonen, og kan levere utgående post i resepsjonen før kl. 14.00. Se priser i tjenesteavtale.
  2. ha egen postboks som man selv tømmer på postkontoret hver dag.

For levering av aviser til leietakere i disse to byggene, benyttes gateadressen Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad. Disse blir da levert i resepsjonen, og leietaker må hente dem her.

I Jon Lilletuns vei 3 får alle leietakere enten en postkasse eller en posthylle i felles postrom i 1. etasje. I tillegg har hver leietaker en postkasse på utsiden av bygget som benyttes ved levering av aviser (aviser leveres så tidlig at bygget ikke har åpnet når budet kommer).

Postadressen til dette bygget er Jon Lilletuns vei 3, 4879 Grimstad.

Brannvern
Pil ned

Alle leietakere plikter å følge de retningslinjer som gjelder i forhold til brannsikkerhet og rømningsveier. Alle leietakere skal snarest mulig etter innflytting velge en brannansvarlig som følger opp brannvernarbeidet i bedriften, både internt og i samarbeid med huseier og de andre leietakerne i bygget.

Det er krav til eier og bruker om brannforebyggende tiltak i et hvert brannobjekt. Den som har bruksrett til et brannobjekt har plikt til å innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå.

Tidsur bør monteres på kaffetraktere, kopimaskiner osv., og det bruk av levende lys bør unngås.

Bruker er forpliktet til å føre tilsyn med at de bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Bruker har plikt til å rapportere til eier alle forhold av betydning som forringer sikringstiltakene.

Ansvarlig brannvernleder for bygningen er den driftsansvarlige for hver enkelt bygg, se side 3.

§1-3 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, FOBTOT, viser hvilke ansvar du har som bruker. Brukerne må gi sine ansatte opplæring i brannvern (dette gjelder i alle brannobjekter ihht FOBTOT § 1-3, veiledningen). Dette må dokumenteres med navn til hver enkelt deltaker, tidspunkt og hva opplæringen inneholdt. Vi anbefaler at nyansatte og vikarer vises rømningsveier, møteplass ved brannalarm og branntekniske installasjoner før de settes i arbeid. Bruker skal ha egen brannvernansvarlig.

Om bruker leier flere etasjer, anbefales det å opprette etasjeansvarlig som har som primæroppgave å kontrollere at etasjen er forlatt ved brannalarm. Er han/hun usikker på dette, må dette meldes til brannvesenet.

Brannbok
Alle eiendommene skal være utstyrt med egen brannbok med branntekniske opplysninger om bygget og generelle opplysninger om leietakerne.

For større leietakere er det vanlig at leietakeren i tillegg har sin egen brannbok for sin egen interne brannvernoppfølging.

I brannboken skal det også ligge branntegninger av bygningen som viser hvilke vegger som har brannbegrensende funksjon (branncellevegg eller brannvegg). Branntegningene viser også plassering av slukkemidler, brannmeldere, alarmklokker, rømningsveier osv.

Skilting
Pil ned

Alle leietakere har rett til skilting med firmanavn på de aktuelle informasjonsskilt både inne i og utenfor bygningene. I tillegg har leietaker anledning til skilting ved sin inngangsdør. All skilting skal følge utleiers retningslinjer for dette, og det må innhentes godkjenning fra utleier. Bestilling av skilt går derfor gjennom utleier, men kostnaden belastes leietaker.

Det er også mulig å få lysskilt på vegg på enkelte av byggene etter nærmere avtale.

Alarm
Pil ned

Det er alarm i Jon Lilletuns vei 1 og Terje Løvås vei 1. Alle leietakere med ansatte plikter å sette seg inn i alarminstruksene på anlegget. Ved feilutløste alarmer, står leietakeren som utløste denne selv ansvarlig for evt. kostnader som påføres ved utrykning av vaktselskap.

Felleskostnader
Pil ned

Tilleggstjenester som er nevnt under pkt. 5, faktureres etter avtale fra J. B. Ugland Eiendomsforvaltning AS. Det faktureres et akonto-beløp hvert kvartal, og det foretas en avregning to ganger i året.

Felleskostnader faktureres fra samme selskap som husleien. Denne faktureres også med et akonto-beløp hvert kvartal, for deretter å avregnes to ganger pr. år, pr. 31/6 og ved årets slutt.

Se for øvrig egen oversikt over felleskostnader i leiekontrakt.