Sørlandets Teknologipark har flere parkeringsplasser for både brukere og besøkende. Våre parkeringsarealer kontrolleres av Europark, og feilparkerte biler vil bli ilagt bøter på kr 600, mellom kl. 08.00 og 16.00 alle hverdager.

Parkering for leietakere
Pil ned

For å unngå bot

 • Sørg for å få tildelt P-tillatelse, registrer deg som bruker og aktiver tillatelsen hos Europark. Kontroller også at du har lagt inn riktig registreringsnummer.
 • Parker kun på oppmerkede plasser.
 • P-plasser merket« Gjesteparkering » er kun for gjester uten P-tillatelse.
 • Ikke parker med tilhenger. Har du henger kan du parkere i Campus P-hus mot betaling kun for bilen.
 • MC/moped må parkeres på egne plasser reservert for disse.

Hvordan får man tildelt P-tillatelse

 • Din arbeidsgiver melder deg inn i ordningen ved å oppgi ditt navn og mobilnr. til utleier (alle leietakere har en kontaktperson som videreformidler slik info til JBU).
 • Når du er innmeldt, vil du motta følgende SMS: «Jon Lilletuns vei 1 AS har tildelt deg Jon Lilletuns vei 1 3 (2621 RL), reservert leietaker fra … 2020. Husk å oppdatere ditt registreringsnummer på avtalen».
 • Parkeringstillatelsen er likevel ikke aktivert før du har gjort følgende:
  Gå inn på denne siden og registrer deg som bruker.
 • Deretter må man legge inn både navn og registreringsnummer. Navn legges inn under profil. Registreringsnummer legges inn ved å gå inn på Tillatelser og Endre.
 • I appen fra Europark kan man ha nærmest ubegrenset antall registreringsnumre lagret, men kun 3 av disse kan være knyttet til parkeringsavtalen i Teknologiparken. Hvis du vil legge til et nytt registreringsnummer, må du passe på at du får knyttet dette opp mot riktig parkeringsavtale (det holder altså ikke at det er lagt inn i appen).
 • Husk også at dersom du har 3 biler knyttet til avtalen, er det kun en av dem som kan stå på plassen (de kan altså ikke stå parkert her samtidig). Denne er viktig å merke seg dersom man har samboer / ektefelle som også jobber i parken! (registrer da én bil hver).
 • På grunn av begrensninger i dataprogrammet til Europark, gis alle avtaler en 3 mnd. løpetid. Denne blir imidlertid automatisk fornyet med 3 mnd. av gangen.
Parkering for gjester
Pil ned

Vi ønsker å ta godt vare på våre leietakere, og har derfor reservert det meste av parkeringen rundt byggene for dem som har sin faste arbeidsplass i området.

Gjesteparkeringen deles inn i 2 kategorier:

 1.      Parkering i inntil 3 timer:

Noen parkeringsplasser utenfor Jon Lilletuns vei 1 er merket med «gjesteparkering – maks 3 timer». Her kan man parkere uten å registrere seg på noen måte. Men husk at det er KUN INNTIL 3 TIMER!

 2.      Parkering ut over 3 timer eller dersom gjesteparkeringen er full:

Skal man være lenger enn 3 timer (eller gjesteparkeringen er full), må man benytte parkering mot betaling i parkeringshuset, Campus P, se kart.

Her kan man benytte parkeringsautomat eller parkeringsappen Apcoa Flow eller EasyPark – takstsone 6874 (Teknologiparken).

 

Lading for el-bil / hybridbil

Det finnes 10 stk. ladestasjoner fra Mer inne i parkeringshuset som kan benyttes mot betaling. Husk imidlertid at man også må betale vanlig parkeringsavgift!

Nærmeste hurtiglader finner du oppe ved Cirkle K / McDonalds v/E-18 (ca. 850 m. fra Teknologiparken). Her finnes det hele 5 hurtigladere.

Lading av el-bil
Pil ned
 • Ansatte med parkeringstillatelse kan benytte ladere fra Mer langs veggen på Idrettshallen.
 • Gjester kan benytte ladere fra Mer i parkeringshuset Campus p-hus.
In english
Pil ned

FOR GESTS:

The parking area around the buildings are reserved for the employees that works in our offices. 

If you don’t have a special permit, you will get a parking fine of NOK 600,- if you use these places.

 

There are two options for guests:

 1.    Parking for up to 3 hours:

We have a few parking spaces outside Jon Lilletuns vei 1 which is marked with"guest parking - max 3 hours". Here you can park without registeringin any way. But remember that it is ONLY UP TO 3 HOURS!

 

2.    Parking for more than 3 hours:

There is a parking garage for all visitors to the Park, called Campus P (marked at the map. Please remember to pay for parking to avoid a fee. You can use the parking meter or the app Apcoa Flow or EasyPark - tariff zone 6874

Electric car / hybrid carcharger

There are 10 charging stations from Mer inside the parking garage which can be used for a fee. Remember, however, that you also have to pay the usual parking fee.

 

FOR EMPLOYEES:

Our parking areas are controlled by Europark. Incorrectly parked cars will be fined NOK 600, - between 08:00 - 16:00 all weekdays.

To avoid ticket:

•Be sure to get a parking license, register as a user and activate the permit at Europark. Also, make sure you have entered the correct registration number.

•Park only in marked places. Parking spaces marked "guest parking" are ONLY for guests without a parking permit.

•No parking with trailers.

•MC / moped must be parked in separate places reserved for these.

How to get a parkinglicense:

•Your employer has to notify the landlord (all tenants have a contac tperson who communicates such info to JBU).

•When you are registered, you will receive the following SMS: “Jon Lilletuns vei 1 AS har tildelt deg Jon Lilletuns vei 1-3 (2621-R), reservertleietaker fra ….2021. Husk å oppdatere ditt registreringsnummer på avtalen».  

•However, the parking permit is not activated until you have done the following:

 Visit the page: https://europark-permit.giantleap.no/

  and register as a user

•Then you must enter BOTH name and registrationnumber for your car. Name shall be entered under profil. Registration number shall be entered under tillatelser and endre.

•In the app from Europark you can have almost unlimited number of registration numbers stored, but only 3 of these can be linked to the parking agreement in the Technology Park. If you want to add a new registration number, make sure that you attach it to the correct parking agreement. 

•Also, remember that if you have 3 cars attached to the agreement, only one of them can park in the area (they cannot be parked here at the same time). This is important to note if you have a cohabitant / spouse who also works in the park! (register one car each). 

•Due to limitations in the system for Europark, all agreements are given for 3 months. However, this is automatically renewed with 3 months at a time.